Obchodné podmienky

Článok I.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba “VOP”) sú súčasťou Zmluvy o dielo (ako je definovaná nižšie), ktorá sa uzatvára medzi

Objednávateľom (definovaný nižšie) a Dodávateľom (definovaný nižšie) ako zmluva uzatvorená na diaľku prostredníctvom webového sídla

www.napisemto.eu. Pri objednávke akéhokoľvek diela prostredníctvom tohto webového sídla sa postupuje podľa týchto VOP.

 

Článok II.

 

Objednávateľom je osoba, ktorá prostredníctvom stránky www.napisemto.eu vykoná objednávku určitého diela definovaného v nezáväznej objednávke a následne za dielo zaplatí určenú sumu (ďalej iba “Objednávateľ“).

Nezáväzná objednávka sa stáva záväznou okamihom uskutočnenia úhrady za objednávané dielo na bankový účet uvedený podmienkach objednania a úhrady dodaných dodávateľom (ďalej iba “Záväzná objednávka“). Úhrada sa pokladá za uskutočnenú v okamihu , keď sú peňažné prostriedky v dohodnutej výške pripísané na bankový účet dodávateľa s príslušným variabilným symbolom.

Objednávateľ sa môže kedykoľvek rozhodnúť, že nezaplatí za ďalšiu časť diela. Emailová adresa Objednávateľa je tá, ktorá je uvedená v nezáväznej objednávke (ďalej iba “Emailová adresa Objednávateľa“).

Zhotoviteľom diela je prevádzkovateľ internetového portálu www.napisemto.eu (ďalej iba “Dodávateľ“). Emailová adresa Zhotoviteľa je info@napisemto.eu (ďalej iba “Emailová adresa Dodávateľ“).

Objednávateľ v nezáväznej objednávke neuvádza žiadny svoj osobný údaj (napríklad meno a priezvisko). V prípade, ak Objednávateľ v nezáväznej objednávke uvedie nejaký svoj osobný údaj, Dodávateľ sa zaväzuje nespracúvať tento osobný údaj v žiadnom informačnom systéme. Za osobný údaj sa nepovažuje Emailová adresa Objednávateľa.

Emailová komunikácia medzi Objednávateľom a Dodávateľom prebieha prostredníctvom Emailovej adresy Objednávateľa a Emailovej adresy Dodávateľa (ďalej iba “Emailová komunikácia“).

Na základe Záväznej objednávky sa Dodávateľ a Objednávateľ dohodli, že Dodávateľ vyhotoví dielo podľa inštrukcií Objednávateľa vyplývajúcich z Emailovej komunikácie medzi Objednávateľom a Dodávateľom predchádzajúcej nezáväznej objednávke a z inštrukcií vyplývajúcich z nezáväznej objednávky (objednávkový formulár) , z ktorej vznikla Záväzná objednávka (ďalej iba “Požiadavky Objednávateľa“) (ďalej iba “Dielo“).

 

 

 

Článok III.

 

Objednávateľ súhlasí s VOP vznikom Záväznej objednávky (okamihom uskutočnenia úhrady za príslušnú časť diela).

Dodávateľ Diela poveruje vykonávaním Diela inú osobu (ďalej iba “Spracovateľ“). Pri vykonávaní Diela inou osobou má Dodávateľ zodpovednosť, akoby Dielo vykonával sám.

Spracovateľ komunikuje s Objednávateľom priamo prostredníctvom interného systému Dodávateľa.

Dodávateľ je povinný vyhotoviť Dielo podľa Požiadaviek Objednávateľa a to na vlastné náklady.

Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať riadne zhotovené Dielo Objednávateľovi v dohodnutom termíne vyplývajúceho z Emailovej komunikácie.

Dielo sa považuje za odovzdané Dodávateľom Objednávateľovi okamihom jeho elektronického odoslania Objednávateľovi Spracovateľom alebo Dodávateľom a to prostredníctvom interného systému Dodávateľa alebo prostredníctvom Emailovej komunikácie vo formáte programu Microsoft Word alebo v inom dohodnutom formáte.

Toto ustanovenie sa primerane použije aj na jednotlivé čiastkové odovzdávania Diela, ak sa Dielo tak odovzdáva.

Zhotoviteľ si vyhradzuje právo nepokračovať vo vyhotovovaní Diela alebo navrhnúť inú cenu za Dielo, ak Objednávateľ svojim prístupom oddiaľuje zhotovenie Diela.

Dodávateľ môže odstúpiť od objednávky kedykoľvek, avšak v takom prípade je povinný Objednávateľovi vrátiť späť peniaze za cenu Diela, ktorá prislúcha neodovzdanej časti Diela.. Dodávateľ si vyhradzuje právo nevrátiť peniaze Objednávateľovi v prípade, ak došlo k znemožneniu dokončenia Diela zo strany Objednávateľa. (nedostatočné informácie, nedostatočná emailová komunikácia atd. )

 

 

 

Článok IV. – Reklamačný poriadok

 

Dielo má vady, ak nezodpovedá Požiadavkám Objednávateľa tak ako sú definované v článku II. v týchto VOP (ďalej iba “Vady“). Za tieto Vady zodpovedá Dodávateľ.

Záručná doba za Vady Diela nie je časovo obmedzená, a teda je dlhšia ako dva roky.

Objednávateľ je oprávnený u Dodávateľa uplatniť zodpovednosť za Vady elektronickou formou a to poslaním emailu na Emailovú adresu Dodávateľa, kedykoľvek odo dňa odovzdania Diela Zhotoviteľom alebo Spracovateľom a to konkrétnym uvedením Vád Diela (ďalej iba “Reklamácia”).

Po obdŕžaní Reklamácie s konkrétnym uvedením Vád Diela sa Dodávateľ zaväzuje bez zbytočného odkladu, avšak nie neskôr ako do 30 dní od uplatnenia Reklamácie, Reklamáciu posúdiť a v prípade, že ide o odstrániteľné vady, v primeranej lehote ich odstrániť alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny diela a to podľa rozhodnutia Objednávateľa. Ak ide o neodstrániteľnú Vadu Diela, Dodávateľ sa zaväzuje Objednávateľovi vrátiť uhradenú cenu Diela.

V prípade, že vady vznikli na základe nepresných informácií podaných Objednávateľom ,prípade nedostatočným definovaním požiadaviek na dielo Dodávateľ si vyhradzuje právo zamietnuť reklamáciu

 

 

 

Článok V. – Cena Diela

 

Cena Diela uvedená v cenníku portálu www.janapisem.eu nie je pre Dodávateľa záväzná, má len orientačný charakter.

Cena za Dielo sa určuje dohodou medzi Dodávateľom a Objednávateľom a to tým, že Objednávateľ si vyberie cenu z cenových ponúk navrhnutých Spracovateľmi prostredníctvom interného systému Dodávateľa.

Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodnú individuálne na spôsobe úhrady Diela a odovzdania Diela.

 

 

 

Článok VI.

 

Dodávateľ sa zaväzuje vykonať- t.j. zhotoviť pre Objednávateľa Dielo, ktoré musí byť originálne, a teda nemôže to byť plagiát.

Ak nie je dohodnuté inak, štandardné používané písmo pri zhotovovaní Diela je Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5.

Ak sa Objednávateľ po odovzdaní Diela rozhodne upraviť, zmeniť alebo nejakým iným spôsobom pozmeniť Dielo mimo rozsahu Požiadaviek Objednávateľa, ide o novú nezáväznú objednávku.

Zhotoviteľova povinnosť dodať zhotovené Dielo Objednávateľovi riadne a včas neplatí v prípade, ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi primeranú súčinnosť a to najmä

vzhľadom na typ práce, rozsah práce alebo termín dodania. Pre vylúčenie pochybností sa za primeranú súčinnosť nepovažuje neprimerane oneskorené poskytnutie požadovaných informácií Spracovateľovi alebo priamo Zhotoviteľovi rovnako tak aj oneskorené uhradenie dohodnutej platby za Dielo alebo jeho časť (tzv. etapa).

 

 

 

Článok VII.

 

Za deň úhrady sa považuje deň, kedy Dodávateľ obdrží peniaze na bankový účet uvedený v predmetnej faktúre.

 

 

 

Článok VIII.

 

Odsúhlasením a uhradením nezáväznej objednávky sa stáva z nezáväznej objednávky záväzná objednávka. Objednávateľ odsúhlasením všeobecných obchodných podmienok a uhradením objednávky prejavuje svoj dobrovoľný súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami. Po odovzdaní diela Dodávateľom objednávateľovi prechádzajú všetky autorské práva a povinnosti na objednávateľa spolu so zodpovednosťou za nakladanie z dielom. V prípade, že bude dielo zneužité na trestnú činnosť alebo konanie porušujúce akékoľvek pravidlá spojené s dielom alebo objednávateľom nesie plnú zodpovednosť za tieto porušenia Objednávateľ.

Dodávateľ je povinný dodať objednávateľovi dielo v rozsahu a forme,  ktorú si definuje objednávateľ a ďalej neskúma na čo bude dielo použité. Objednávateľ s odovzdaným dielom alebo časťou diela nakladá ako so svojím majetkom.

 

 

VOP platné od dňa, 07. 08. 2016